ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MSI-SIGN GROUP BV, GEVESTIGD TE GAMEREN, GEDEPONEERD IN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 11051149.

1.0. Toepasselijkheid

1.1. De vennootschap MSI-Sign Group wordt als gebruiker van deze voorwaarden nader aangeduid met “wij”, terwijl onze relatie tot wie wij in een rechtsbetrekking komen nader wordt aangeduid met “afnemer”, ongeacht de aard van de rechtsbetrekking. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op al onze aanbiedingen en op alle met ons – ook in de toekomst – te sluiten overeenkomsten – ook wanneer zijn niet alsnog uitdrukkelijk worden bedongen – met inbegrip van de totstandkoming en uitvoering daarvan, ongeachte de aard van het aanbod en/of de overeenkomst.
1.2. Wij wijzen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van onze afnemers uitdrukkelijk van de hand.
1.3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bijzondere voorwaarden gelden slechts met betrekking tot die overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard. De overige algemene voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.

2.0. Aanbod en aanvaarding

2.1. Onze aanbiedingen en/of adviezen zijn vrijblijvend, ongeacht de vorm. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand door onze schriftelijke bevestiging en op de dag van verzending ervan. Hetzelfde geldt voor aanvullingen, veranderingen en/of afspraken.
2.2. Wij zijn niet gebonden aan informatie (tekening of afbeelding, maat of gewicht, monster of model, etc. etc.) omtrent het object van aanbod of overeenkomst, tenzij wij deze uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigen.
2.3. Indien de afnemer wordt vertegenwoordigd door een derde, staat deze derde jegens ons voorwaardelijk in voor het bestaan en de omvang van zijn bevoegdheid tot de vertegenwoordiging. Indien de afnemer deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk mocht betwisten, is deze derde jegens ons verplicht tot vergoeding van schade wegens schending van de garantieplicht.
2.4. Ondanks totstandkoming van de overeenkomst blijven wij bevoegd om hetzij de overeenkomst binnen 4 weken te annuleren, in welk geval de afnemer van zijn verplichtingen jegens ons zal zijn ontslagen, hetzij van de afnemer te verlangen dat hij met ons onderhandelt over een oplossing indien omstandigheden ertoe zouden kunnen leiden dat wij niet kunnen voldoen aan ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst. Indien onderhandelingen niet tot een oplossing leidt, zijn wij alsnog bevoegd de overeenkomst te annuleren, in welk geval de afnemer van zijn verplichtingen jegens ons zal zijn ontslagen. In alle gevallen zijn wij niet verplicht tot vergoeding van schade.

3.0. Prijzen

3.1. Onze prijzen zijn gebaseerd op alle ons ten tijde van het aanbod of de totstandkoming van de overeenkomst bekende financiële gegevens, ongeacht hun aard. Wij zijn bevoegd om nadien ontstane wijzigingen in deze financiële gegevens aan de afnemer door te berekenen, zonder dat de afnemer bevoegd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

4.0. Levering, overmacht en beperking schadevergoeding

4.1. Een door ons opgegeven datum of termijn is vrijblijvend en geldt nimmer als fataal. Ingeval dat de afnemer ons sommeert tot presteren op een bepaalde datum en wij daaraan geen gevolg kunnen geven, zijn wij bevoegd van de afnemer te verlangen dat hij met ons onderhandelt over een oplossing. Indien onderhandeling niet tot een oplossing leidt, zijn wij bevoegd de overeenkomst te annuleren, in welk geval wij jegens de afnemer van iedere verplichting zullen zijn ontslagen.
4.2. Wij zijn bevoegd in gedeelten te leveren en de afnemer is verplicht om dienovereenkomstig te betalen.
4.3. Afwijking van hetgeen wij zijn overeengekomen ten aanzien van formaat, kleur of kwaliteit, etc. is toegestaan en vormt geen grond voor reclame.
4.4. Een tekortschieten kan ons slechts worden toegerekend en doet slechts onze plicht tot vergoeding, van de daardoor ontstane schade, ontstaan, uitsluitend indien de tekortkoming te wijten is aan onze eigen opzet, onze eigen grove schuld of onze eigen grove nalatigheid bij de uitvoering van een overeenkomst. Wij zijn niet aansprakelijk voor de keuze ten aanzien van ondergeschikten, hulppersonen en/of -zaken.
4.5. Onder overmacht aan onze zijde worden naast niet-toerekenbare tekortkomingen mede verstaan alle omstandigheden die te wijten zouden zijn aan onze eigen schuld of eigen nalatigheid bij de uitvoering van een overeenkomst alsook alle omstandigheden die krachtens wet, (rechts-)handeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening zouden komen, met inbegrip van de fouten van ondergeschikten, hulppersonen en/of -zaken, behoudens bepalingen van dwingend recht.
4.6. Ingeval van toerekenbare tekortkoming als bedoeld onder 4.4. zullen wij ingeval van tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming, ondanks verzuim, bevoegd zijn om gedurende 2 maanden de overeenkomst alsnog na te komen zonder dat de afnemer recht heeft op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.
4.7. Ingeval van toerekenbare tekortkoming als bedoeld onder 4.4. zullen wij ingeval van blijvende onmogelijkheid tot nakoming alsook ingeval de termijn van twee maanden als bedoeld onder 4.6. zal zijn verstreken, bevoegd zijn om hetzij de overeenkomst te annuleren, in welk geval de afnemer van zij verplichtingen jegens ons zal zijn ontslagen, hetzij van de afnemer te verlangen dat hij met ons onderhandelt over een oplossing. Indien onderhandeling niet tot oplossing leidt zijn wij alsnog bevoegd de overeenkomst te annuleren, in welk geval de afnemer van zijn verplichting jegens ons zal zijn ontslagen.
4.8. Ingeval van overmacht als bedoeld onder 4.5. zullen wij ingeval van tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming bevoegd zijn om na beëindiging van de toestand van overmacht alsnog na te komen zonder dat de afnemer recht heeft op vergoeding van schade en/of ontbinding van de overeenkomst.
4.9. Ingeval van overmacht als bedoeld als bedoeld onder 4.5. zullen wij ingeval van blijvende onmogelijkheid tot nakoming bevoegd zijn om hetzij de overeenkomst te annuleren, in welk geval de afnemer van zijn verplichtingen jegens ons zal zijn ontslagen, hetzij van de afnemer te verlangen dat hij met ons onderhandelt over een oplossing. Indien onderhandeling niet tot oplossing leidt, zijn wij alsnog bevoegd de overeenkomst te annuleren, in welk geval de afnemer van zijn verplichting jegens ons zal zijn ontslagen.
4.10. Wij zijn uitsluitend bevoegd om te bepalen of in voorkomend geval sprake is van tijdelijke of blijvende onmogelijkheid tot nakoming.
4.11. Ongeacht de werking en/of de gevolgen van voorgaande bepalingen 4.1. tot en met 4.10. zijn wij nimmer gehouden tot vergoeding van schade tot een bedrag, hetzij hoger dan een redelijkheid en billijkheid te bepalen deel van maximaal 10% van de prijs van de transactie, hetzij hoger dan de uitkering van een maatschappij, die krachtens een eventueel door ons gesloten verzekeringsovereenkomst aan ons feitelijk zal zijn of worden uitgekeerd, een en ander aan ons ter beoordeling en keuze.
4.12. De afnemer vrijwaart ons tijdens en na uitvoering van de overeenkomst voor aanspraken van derden.
4.13. Alle ter uitvoering van de overeenkomst door ons vervaardigde en/of gebruikte benodigdheden in de ruimste zin, van zowel stoffelijke als onstoffelijke aard, blijven onze feitelijke en/of intellectuele eigendom, ongeacht of wij hiervoor aan de afnemer hebben gefactureerd.
4.14. Het risico in verband met levering gaat op de afnemer over vanaf het moment dat de zaak op zijn terrein of in zijn macht is of zoveel eerder als wij de afnemer hebben bericht dat de zaak geïndividualiseerd is en voor transport en/of afname gereed is. Vanaf dat moment zijn wij van elke aansprakelijkheid ontslagen.

5.0. Werkzaamheden

5.1. De afnemer garandeert kosteloos dat de uitvoering van onze werkzaamheden plaatsvindt zonder enig beletsel of enige vertraging, op de genoemde datum of termijn.
5.2. De afnemer garandeert kosteloos dat zijn terrein vanaf het begin van de uitvoering van onze werkzaamheden volledig toegankelijk en geschikt is en blijft – ook met het oog op veiligheid(svoorschriften) – voor gebruik van rollend materiaal.
5.3. De afnemer garandeert kosteloos de aanwezigheid van door de uitvoering van onze werkzaamheden noodzakelijke bouw- en/of montagevoorzieningen zoals elektriciteit, water, perslucht, etc. alsmede van bouwvoorzieningen van algemene aard te behoeve van de met de uitvoering van onze werkzaamheden belaste personen.
5.4. Elk tekortschieten in de nakoming van een of meer hiervoor genoemde verplichtingen komt, ongeacht de oorzaak, uitsluitend voor risico van de afnemer zonder dat hem een beroep op overmacht toekomt. Wij zijn bevoegd ieder nadeel, voortvloeiend uit en/of samenhangend met enig vermelde tekortschieten van de afnemer in rekening te brengen, in welk geval de afnemer tot betaling is gehouden.
5.5. Transport van en naar het bouwterrein vindt plaats op kosten van de afnemer, te rekenen vanaf onze vestigingsplaats.
5.6. De uitvoering van onze werkzaamheden geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer vrijwaart ons van iedere aanspraak van derden.

6.0. Reclame

6.1. Inbedrijfstelling kan uitsluitend plaatsvinden onder ons toezicht.
6.2. Levering, niet aanstonds gevolgd door inbedrijfstelling onder ons toezicht, geldt als aanvaarding van de zaak voor rekening en risico van de afnemer met verval van het recht van reclame.
6.3. De afnemer is aanstonds na levering verplicht de zaak in bedrijf te stellen en/of te controleren. Het recht van reclame vervalt binnen 7 dagen na levering.
6.4. Reclame kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden onder duidelijke opgave van het gebrek.
6.5. Ingeval van tijdige en deugdelijke reclame zijn wij te allen tijde bevoegd, naar onze keuze, het gebrek te herstellen en/of de zaak te vervangen, zonder dat de afnemer recht heeft op vergoeding van schade en/of ontbinding van de overeenkomst.
6.6. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken aan door ons geleverde zaken.

7.0. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Tot het moment van volledige nakoming door de afnemer van alle voor hem uit deze overeenkomst en reeds eerder met hem gesloten overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen blijven alle geleverde zaken ons eigendom.
7.2. Tot bovengenoemd moment is de afnemer niet bevoegd om op onze zaken rechten ten behoeve van derden te vestigen.

8.0. Betaling

8.1. De afnemer betaalt aan ons, tenzij wij anders aangeven, binnen 8 dagen na verzending van onze factuur, zonder korting of beroep op berekening, tekortschieten of reclame, bij gebreke waarvan de afnemer van rechtswege in verzuim zal zijn.
8.2. Ingeval van verzuim is de afnemer een rente wegens vertraging verschuldigd van 2% per maand, een gedeelte van een maand als een gehele maand te rekenen, telkens per maand te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschenen rente.
8.3. Ingeval van verzuim is de afnemer tevens verplicht al onze kosten van rechtsbijstand zowel in als buiten rechte te vergoeden, behoudens onze bevoegdheid om de hoogte van de ons toekomende vergoeding voorshands te begroten op een niet voor rechterlijke matiging vatbare fixatie van 15% van de hoofdsom vermeerderd met de verschenen rente.
8.4. Er is sprake van toerekenbaar tekortschieten aan de zijde van de afnemer telkens onmiddellijk bij – ongeacht de aard van de oorzaak – niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van enige voor hem uit deze overeenkomst en andere met hem gesloten overeenkomsten voortvloeiende verplichting, deze voorwaarden daaronder begrepen, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.
8.5. Ingeval van toerekenbaar tekortschieten als bedoeld onder 8.4. is de afnemer onvoorwaardelijk verplicht tot vergoeding van schade en is al hetgeen de afnemer is verschuldigd uit hoofde van deze overeenkomst en andere met hem gesloten overeenkomsten direct opeisbaar.
8.6. Wij zijn bevoegd om zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst deze overeenkomst en andere met ons gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, behoudens ons recht op vergoeding van schade, renten en kosten, indien de afnemer:
– Toerekenbaar tekortschiet;
– In staat van faillissement is verklaard of daartoe is verzocht;
– (voorlopig) surseance van betaling heeft verkregen of indien daartoe is verzocht;
– Een buitengerechtelijke schuldenregeling treft of indien zulks wordt verzocht;
– Zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt of staakt;
– Een voor zijn onderneming benodigde vergunning of inschrijving verliest;
– Wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard;
– Overlijdt of een begin maakt met de gehele of gedeeltelijke liquidatie van zijn onderneming en/of vermogen;
– Onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een geldboete op grond van de Wet Economische Delicten;
– Zonder geldige reden een anderen woon- of vestigingsplaats kiest;
– Onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan dan wel omstandigheden heeft verzwegen, voor zover de onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dit uitsluitend aan ons ter beoordeling, dat wij de overeenkomst niet althans niet op dezelfde voorwaarden zouden hebben gesloten indien wij daarmee tevoren bekend zouden zijn geweest.

9.0. Overige bepalingen

9.1. De afnemer vrijwaart ons ter zake van aanspraken van derden wegens inbreuk op rechten van intellectuele eigendom.
9.2. De afnemer is niet bevoegd handleidingen en/of tekeningen met betrekking tot door ons geleverde zaken aan derden ter inzage of beschikking te stellen.
9.3. Indien wij ten aanzien van een vordering van de afnemer een standpunt hebben ingenomen, dan vervalt na drie maanden te rekenen vanaf de dag waarop wij de afnemer of zijn gemachtigde omtrent ons standpunt hebben geïnformeerd, ieder recht ten opzichte van ons ter zake van het feit waarop de vordering was gegrond, tenzij de afnemer binnen de voormeld periode van drie maanden zijn vordering in rechte aanhangig gemaakt en ons standpunt daarbij heeft betwist.

10.0. Toepasselijk recht/geschillen

10.1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.
10.2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij wij de voorkeur geven aan arbitrage door de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en-handel.